• VRB

Home

Vereniging Rijschool Belang wil:

  • Streven naar een reëel inkomen voor iedere rijschoolhouder/rijinstructeur
  • Het imago van de hele branche naar een hoger niveau tillen
  • De branche toekomstbestendig maken
  • Een stevige lobby voeren bij het Ministerie van I&W, IBKI, CBR en opleidingsinstituten en samen zoeken naar houdbare alternatieven;
  • Aanpassing  van het WRM examen traject en de bijscholingsverplichtingen
  • De branche een stem geven die gedragen wordt door feedback van leden
  • Leden een stem geven via nieuwsbrieven en tijdens de algemene ledenvergadering

De VRB wil belangenbehartiger zijn bij conflicten met leerlingen, CBR en anderen waarmee u beroepshalve geconfronteerd wordt.
VRB heeft inmiddels aangetoond een serieuze, positief kritische, gewaardeerde en loyale onderhandelingspartner te zijn. In het Branche Voorzitters Overleg waar CBR, VRB, FAM en BOVAG over de in en outs praten die belangrijk zijn voor alle betrokkenen worden items afgestemd die een bijdrage leveren om de hele branche te professionaliseren. Deze BVO"s staan 6x per keer per jaar op de agenda van de voorzitter en de secretaris en mocht de actualiteit dit vragen worden extra bijeenkomsten gepland.
 
Twee bestuursleden participeren in de Centrale Examen Commissie-WRM. Deze commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de 3 branche verenigingen, IBKI, Ministerie I&W, CBR, LBVI,VVB, KNMV, OTCRIJ en de Politieacademie bespreekt welke bijscholingsonderwerpen bijgevoegd worden en/of verlengd worden. Deze commissie overlegt en adviseert op dit moment over de uitkomsten van het kamerbehandelingwetsvoorstel WRM. Het gewijzigde Amendement 34 182 nr 27, en 16 en de moties 19-20- 21-22-23-24 en 26 die op 4 december 2018 werden aangenomen,  zijn gedurende het jaar 2019 het voornaamste aandachtspunt.  De VRB is lid van de Gebruikersraad van het CBR en participeert in de subraad Opleidingen.

In augustus 2018 werden de 3 brancheverenigingen persoonlijk uitgenodigd door de minister om met haar van gedachten te wisselen over de zaken die betrekking hebben op de rijschoolbranche. Op verzoek van de minister is hieruit een structureel overlegkader voortgevloeid om de professionalisering van de branche vorm te geven.
 
Regelmatig nemen wij contact op met politici. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken wij de meest actuele zaken die aandacht of juist geen of onvoldoende aandacht krijgen. Andersom hebben politici de weg naar ons gevonden.  Ze krijgen vaak zaken op hun agenda waarvan zij nauwelijks of geen inhoudelijke kennis hebben. En gelukkig kunnen wij als ervaringsdeskundigen aanvullende informatie verstrekken; ervaringen die wij zelf ondervonden hebben en signalen die wij vanuit het veld opvangen.

Op verzoek van de politiek hebben we in augustus 2016 samen met BOVAG afdeling Rijscholen en FAM het startdocument geschreven. Op 9 oktober 2016 en 27 april 2017 is naar aanleiding van dit startdocument een Eisen en Aanbevelingen document aangeboden aan de Minister van I&W en de leden van de vaste Kamercommissie I&W.  Dit heeft er voor gezorgd dat de Minister van I&W het aangepaste wijzigingsvoorstel WRM heeft ingetrokken. 

In Nederland is het volgen van een opleiding voor een rijbewijs maar ook voor het behalen van een WRM bevoegdheid niet verplicht. Maar aanvullend als de WRM bevoegdheid behaald is, stelt de overheid een bijscholingsverplichting in met een sanctionering.

Op 15 november 2017 hebben we een volledig uitgewerkt rapport verstuurd naar de ketenpartners waarin we het WRM examentraject en de daarbij behorende bijscholing gedetailleerd in kaart hebben gebracht. En aangegeven waar in onze visie de echte verbeterslagen liggen. Deze zijn vooralsnog geschreven op het B segment omdat deze WRM bevoegdheid nog altijd de basis is van alle verdere categorieen. 

Gevraagd en ongevraagd onze meningen geven op een fundamentele manier. Niet alleen kritiek leveren op de gang van zaken, maar samen nadenken hoe zaken verbeterd kunnen worden. De hulp van leden uit het hele land is van cruciaal belang.

De lidmaatschapskosten bedragen € 90,-- voor het jaar 2019.  Dit is een aanvaardbaar bedrag, en dat willen we bewust niet te hoog maken, zodat de drempel om lid te worden financieel gezien niet onoverkomelijk is. Wanneer we een grote groep rijschoolhouders en rijinstructeurs als lid kunnen vertegenwoordigen, kunnen we samen een vuist maken. Als ook u direct lid wil worden klik dan hier.

 

Vereniging Rijschool Belang
Vereniging Rijschool Belang
Vereniging Rijschool Belang